Cơ cấu tổ chức

20.02.2017 | | Tác giả: admin

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG

 

1. Tổ chức Đảng, Đoàn Thể

– Chi bộ Đảng

– Công Đoàn trường

– Đoàn Thanh Niên

2. Ban Giám hiệu:

3. Các Phòng chức năng

– Phòng Tổ chức cán bộ

– Phòng Hành chính  – Quản trị

– Phòng Tài chính Kế toán

– Phòng Đào tạo

– Phòng Công tác học sinh – Sinh viên

– Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

4. Các khoa chuyên môn

– Khoa Khoa học cơ bản

– Khoa Khách sạn

– Khoa Lữ hành – Hướng dẫn

– Khoa Kỹ thuật chế biến món ăn

– Khoa Ngoại ngữ Du lịch

5. Trung Tâm, Ban Quản lý trực thuộc trường

– Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe

– Trung tâm Thông tin – Thư viện

– Ban Quản lý Dự án xây dựng trường.