Quản trị khách sạn

21.02.2017 | | Tác giả: admin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

Tên nghề: Quản trị Khách sạn

Mã nghề: 40810207

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

          + Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành du lịch và đặc trưng của ngành khách sạn, tác động của ngành khách sạn về mặt kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường.

          + Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

          + Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và dụng cụ của chúng.

          + Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị chung, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng.

          + Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng.

          + Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.

          + Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định và an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

          + Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

2. Kỹ năng

          + Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc tốt khách hàng.

          + Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn.

          + Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

          + Làm được các loại báo cáo, hợp đồng thông dụng của khách sạn.

          + Ứng dụng được phần mềm quản lý khách sạn trong công việc hàng ngày.

          + Quản lý được thời gian làm việc hiệu quả.

          + Giải thích được các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả kinh doanh.

          + Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được các hoạt động của nhóm.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhiệm được các vị trí như: cán bộ quản lý trung cấp, tổ trưởng, trưởng nhóm lễ tân, nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ buồng, và các vị trí khác trong khách sạn (hoặc các cơ sở lưu trú du lịch) tuỳ theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4. Môn học và mô đun đào tạo

Tên môn học, mô đun

I

Các môn chung

MH11

Thống kê kinh doanh

MH01

Pháp luật

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MH02

Chính trị

MH12

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

MH03

Giáo dục thể chất

MH13

Quan hệ và chăm sóc khách hàng

MH04

Giáo dục quốc phòng

MH14

Nghiệp vụ thanh toán

MH05

Tin học

MH15

Kế toán du lịch – khách sạn

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

MH16

Quản trị nguồn nhân lực

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

MĐ17

An ninh – an toàn trong KS

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MĐ18

Nghiệp vụ lễ tân

MH07

Tổng quan du lịch

MĐ19

Nghiệp vụ phục vụ buồng KS

MH08

Quản trị học

MĐ20

Nghiệp vụ nhà hàng

MH09

Giao tiếp trong kinh doanh

MĐ21

Nghiệp vụ chế biến món ăn

MĐ10

Tin học ứng dụng trong KS

MĐ22

Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở)