Quản trị khách sạn

20.02.2017 | | Tác giả: admin

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 

Mã nghề: 50810207

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức

Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn; Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ Lễ tân, nghiệp vụ Buồng, nghiệp vụ Nhà hàng và Ẩm thực.

Nắm vững nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng; Các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng; Các quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn; Các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

2. Kỹ năng

 Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận Lễ tân, Buồng, Nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả; Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn; Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận Lễ tân, Buồng, Nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn; Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: Kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện; Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;

Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;  Quản lý thời gian làm việc hiệu quả; Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh; Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

 

3. Chương trình đào tạo

TT

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

 

 

MH01

Pháp luật

MH17

Nghiệp vụ thanh toán

MH02

Chính trị

MH18

Kế toán du lịch – khách sạn

MH03

Giáo dục thể chất

MH19

Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch – khách sạn

MH04

Giáo dục quốc phòng

MH20

Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khách sạn

MH05

Tin học căn bản

MH21

Quản trị nguồn nhân lực

MH06

Ngoại ngữ căn bản

MĐ22

An ninh – an toàn trong khách sạn

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

MĐ23

Nghiệp vụ lễ tân

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MĐ24

Nghiệp vụ phục vụ buồng K/Sạn

MH07

Kinh tế vi mô

MĐ25

Nghiệp vụ nhà hàng

MH08

Tổng quan du lịch

MĐ26

Nghiệp vụ chế biến món ăn

MH09

Quản trị học

MĐ27

Thực hành nghiệp vụ 1 (tại khách sạn)

MH10

Giao tiếp trong kinh doanh

MĐ28

Thực hành nghiệp vụ 2 (tại khách sạn)

MĐ11

Tin học ứng dụng trong kinh doanh khách sạn 

II.3

Các môn học, mô đun nghề tự chọn

MH12

Quản lý chất l­ượng dịch vụ

MĐ29

Quản trị buồng khách sạn

MH13

Thống kê kinh doanh

MĐ30

Quản trị lễ tân

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MĐ31

Marketing dịch vụ lưu trú

MH14

Tiếng anh chuyên ngành khách sạn

MĐ32

Tổ chức sự kiện

MH15

Quan hệ và chăm sóc khách hàng

MH33

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp)

MH16

Marketing du lịch

MĐ34

Thực hành chuyên sâu

4. Cơ hội việc làm

          Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc được ở các vị trí nhân viên: Lễ tân, Nhà hàng, Buồng (Phòng), Tổ chức Hội nghị – Hội thảo. Hoặc làm các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phận Lễ tân, Buồng, Nhà hàng hoặc Quản lý khách sạn.

 

 

Một số hình ảnh thực hành nghề Quản trị Khách sạn

Thực hành nghiệp vụ Buồng

Thực hành nghiệp vụ Nhà hàng

Thực hành nghiệp vụ Lễ tân

Thực hành Tổ chức sự kiện

Hội thi đầu bếp trẻ Tài Năng cho Câu lạc bộ Đầu bếp tỉnh Lâm Đồng