Quản trị lữ hành

20.02.2017 | | Tác giả: admin

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tên nghề: Quản trị Lữ hành

Mã nghề: 50810102

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

1. Về kiến thức

  + Kiến thức cơ sở ngành: Tổng quan du lịch, lịch sử, văn hoá, địa lý tài nguyên, tâm lý, giao tiếp, marketing, quản trị, nghiệp vụ thanh toán, tin học ứng dụng.

  + Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: Nghiệp vụ lữ hành, hướng dẫn, tuyến điểm du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành và ngoại ngữ chuyên ngành lữ hành.

2. Về kỹ năng

  + Thiết kế và xây dựng chương trình du lịch.

  + Tham gia tổ chức quảng cáo, xúc tiến và bán sản phẩm.

  + Thực hiện chương trình du lịch.

  + Có khả năng: Soạn thảo, thanh quyết toán hợp đồng du lịch, hoàn thành các thủ tục có liên quan đến hoạt động lữ hành.

  + Sử dụng được ngoại ngữ chuyên ngành lữ hành và công nghệ thông tin trong công việc.

+ Giao tiếp, làm việc độc lập, theo nhóm, có khả năng sáng tạo và giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế công việc.

3. Cơ hội việc làm.

Sau khi học xong chương trình, người học có thể đảm đương được vị trí nhân viên điều hành tour, nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, và các vị trí khác…trưởng, phó các bộ phận, quản lý điều hành doanh nghiệp lữ hành, tuỳ theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4. Chương trình đào tạo

TT

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH15

Cơ sở văn hóa Việt Nam

MH01

Pháp luật

MH16

Quản trị doanh nghiệp

MH02

Chính trị

MĐ17

Tổ chức sự kiện

MH03

Giáo dục thể chất

II.2

Các môn học, mô đun

chuyên môn nghề.

MH04

Giáo dục quốc phòng

MH 18

Anh văn chuyên ngành

MH05

Tin học

MH 19

Anh văn chuyên ngành nâng cao

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

MH 20

Nghiệp vụ lữ hành

II

Các môn học, mô đun đào đào tạo nghề 

MH 21

Nghiệp vụ hướng dẫn

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

MH 22

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

MH07

Tổng quan du lịch

MH 23

Quản trị kinh doanh lữ hành

MH08

Tâm lý khách du lịch

MH 24

Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở

MĐ09

Kỹ năng giao tiếp

II.3

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

MH10

Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam

MH 25

Lịch sử văn minh thế giới

MH11

Đại cương lịch sử Việt Nam

MH 26

Văn hóa ẩm thực

MH12

Marketing du lịch

MH 27

Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững

MĐ13

Tin học ứng dụng

MH 28

Nghiệp vụ văn phòng

MH14

Nghiệp vụ thanh toán

MH 29

Ngoại ngữ 2

MH15

Cơ sở văn hóa Việt Nam

MH 30

Nguyên lý kế toán

MH16

Quản trị doanh nghiệp

MH 31

Quản lý nhà nước về du lịch

MĐ17

Tổ chức sự kiện